T.C. Cumhurba?kanl??? Devlet Ar?ivleri Ba?kanl??? Osmanl? Ar?ivlerine göre Osmanl? yarg? örgütü

von: Bilgin Akgün

GRIN Verlag , 2019

ISBN: 9783668907027 , 585 Seiten

Format: PDF

Kopierschutz: frei

Windows PC,Mac OSX für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's

Preis: 39,99 EUR

Mehr zum Inhalt

T.C. Cumhurba?kanl??? Devlet Ar?ivleri Ba?kanl??? Osmanl? Ar?ivlerine göre Osmanl? yarg? örgütü


 

Document from the year 2019 in the subject Law - Philosophy, History and Sociology of Law, grade: 1, Istanbul University, language: Turkish, abstract: 'Osmanl? Yarg? Örgütü' isimli bu kitap; akademik çevrelere, hukuk ö?rencilerine, hukuk mesle?ine gönül verenlere, Osmanl? hukuk tarihine ilgi duyanlar ve yabanc? ara?t?rmac?lara kaynak için haz?rlanm??t?r. Kronolojik ve dramaturjik olarak ana hatlar?yla ilgili dönemlere ve kurumlara dair belge ve foto?raflarla Osmanl? Devleti'nin hukuk e?itimi ve yarg? örgütünü sadele?tirilmi? bir üslupla anlat?lmaktad?r. Türkler, milattan Önce 209 y?l?nda Mete Han'?n kurdu?u ilk ordu ile dünyaya nizam getirmeye ba?lam?? ve bu amaçla çe?itli co?rafyalarda muhtelif devletler kurarak 'Adalet'i tahsis etmeye çal??m??t?r. Osmanl? Devleti, hüküm sürdü?ü 600 y?l boyunca bir dizi yönetsel ve hukuksal reformlar yapt?. Ceza, ticaret ve usul kodlamalar? bat? etkisinde kalmas?na ra?men medeni hukuk da ?slam hukuku referans al?narak kanunla?t?r?ld?. Ancak Osmanl? hukuk reformunda kal?c? Aile hukuku yap?lmad?. Bu konular ?slam hukuku ve imparatorlu?un içinde ya?ayan çe?itli az?nl?k cemaatlerin dinsel hukuklar? taraf?ndan ele al?nd?. Dolay?s?yla Osmanl? Devleti'nin hukuk sitemi, hukuk e?itimi, mahkemeyap?s? ve yarg? örgütü, özellikle Frans?z sisteminden esinlenerek farkl? ülkelerden al?nan normlar? kullanan karma bir sistemdir. Osmanl? Devleti'nin bu karma hukuk e?itimi ve yarg? örgütü, devletinda??l?p parçalanmas?ndan sonra kurulan birçok yeni dev-letlerin 'Adalet'sisteminin de iskeletini olu?turmu?tur. Osmanl? Devleti'nin yüzy?llar boyunca üç k?taya hükmedebilmesinin as?l nedeni, devletin idari birimlerinin temel dayanak noktas?n?n adalet üzerine in?a edilmesidir. Adalet ve di?er idari görevlerin birbirleri ile yak?ndan ilgili olmas?n?n en önemli gerekçesini bu gereklilik olu?turmu?tur. Osmanl? adalet anlay???n?n devlet gelene?i ve ?slam anlay?? kültürüne ili?kin özelliklerinden ba?layarak, hukuk ve yarg? erklerine genel bir bak?? yap?lmak suretiyle hukuk e?itimi ve yarg? örgütü de?erlendirilmektedir. Böylelikle, ba?ta kad?lar?n e?itimi, tayini, yard?mc?lar?, adli ve idari görevleri incelenerek, kad?l?k kurumunun ortadan kalkmas? gibi hususlar çal??man?nilgi alan?na dâhil olmakta, konu kurumsal bir de?erlendirmeyle aktar?lmakta-d?r.

Akgün Bilgin Historiker, Forscher und Schriftsteller 1977 in Hof (Bayern) geboren. Studierte Petroleum Technologie und Management, an der UNITI-Mineralöltechnologie Akademie zu Berlin in. Gehen Sie mit dem Historiker Akgün Bilgin auf Spurensuche und tauchen Sie ab in eine längst vergangene Zeit, in 'die Welt von Gestern' (Stefan Zweig). Die meisten Konflikte auf dem Balkan, in der Türkei und dem Nahen Osten haben ihren Ursprung im untergegangenen Osmanischen Reich und strotzen nur vor ethnischer, kultureller und religiöser Komplexität. Der Historiker Akgün Bilgin legt die Hintergründe nicht nur verständlich dar, sondern verleiht dem Thema durch seine Fachkompetenz und seine extrovertierte Art eine menschliche Komponente, die gepaart ist mit Spannung und Witz. Mit mehreren Buchveröffentlichungen und publizierten Artikeln in der deutschen Presse, schaffte es Akgün Bilgin komplexe Sachverhalte historischer Themen für die Allgemeinheit verständlich zu machen.